Rua qhov txhua tug puavleej ua txhum hab tu ncua Vaajtswv tug tshwjchim lawm.

Loos 3:23

KEV TXHUM

Rua qhov nqe zug ntawm txujkev txhum yog kev tuag, tabsis txuj koob moov kws Vaajtswv pub dlawb yog txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis kws lug ntawm Yexus Khetos kws yog peb tug Tswv lug.

Loos 6:23

KEV TUAG

Tabsis Vaajtswv qha rua peb has tas Vaajtswv hlub peb kawg le, rua qhov thaus peb tseem ua tuabneeg txhum Yexus Khetos tuag txhwv peb.

Loos 5:8

KEV HLUB

Vaajtswv tug kws hlub mej, nwg cawm mej dlim, tub yog vim mej ntseeg. Qhov kws mej dlim ntawd, tsi yog vim mej ua num zoo, tabsis yog Vaajtswv ca le pub dlawb rua mej xwb. 9 Qhov kws mej dlim tsi yog mej tug dlaag tug zug ua, mas mej txhaj tsi muaj lug khaav tau.

Efexus 2:8-9

KEV CA SAAB

yog koj lub qhovncauj leeg has tas Yexus Khetos yog tug Tswv hab koj lub sab ntseeg has tas Vaajtswv tub tsaa Yexus Khetos sawv huv qhov tuag rov qaab lug lawm, koj yuav dlim. 10 Rua qhov tug kws ntseeg huv nwg lub sab, Vaajtswv suav has tas nwg yog tug kws ncaaj nceeg, hab tug kws leeg ntawm nwg lub qhovncauj, Vaajtswv suav has tas nwg yog tug kws dlim txim.

Loos 10:9-10

TXUJ SA

Tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txujsa, tug ntawd yog tuabneeg tshab. Nwg lub neej qub tub dlua lawm nwgnuav nwg muaj lub neej tshab.

2 Kauleethaus 5:17

PIB DLUA TSHAB